Tillgänglig utbildning och tillgängliga lärmiljöer

21 mars 2018

Tillgänglighet i för- och grundskola, grundsärskola och fritidshem handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Om lärmiljön inte är tillgänglig är det svårt för barnet eller eleven att vara delaktig fullt ut.

I en tillgänglig lärmiljö kan varje barn och elev utvecklas så långt som möjligt, utifrån målen för utbildningen. Verksamheter som främjar en tillgänglig lärmiljö identifierar och undanröjer hinder.

Tillgänglighet ingår i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, det är en del i det pedagogiska utvecklingsarbetet och ett stöd för likabehandlingsarbetet. Arbetet med tillgänglighet är en ständigt pågående process mot en likvärdig utbildning som tar hänsyn till barns och elevers behov och förutsättningar och till deras lika värde. 

Som ett led i förvaltningens tillgänglighetsarbete bjöds Ann-Marie Körling in att föreläsa för all personal inom för- och grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hon är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare och vi är mycket glada över att få hit henne och erbjuda denna föreläsning till all personal.

Ann-Marie Körling är lärare, föreläsare, författare, grundskollärare, pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare och handledare i undervisningsutveckling. Hon har även haft expertuppdrag för Skolinspektionen och Skolverket då hon varit med och skrivit kursplanerna i svenska och bidragit till kommentarsmaterialet rörande densamma. Ann-Marie har tidigare varit läsambassadör och har i dagarna tilldelats Ingvar Lundbergspriset för ”sitt mångsidiga och outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa”.

Föreläsningen bestod av två delar där eftermiddagens föreläsning vände sig mer till skolpersonal och kvällsföreläsningen hade mer fokus på förskola och fritidshem.

Föreläsningarna handlade om relationens betydelse i undervisningen och att man är medveten om att barnet och eleven inte är problemet utan att de kan få hinder i det yttre som gör det svårt att delta och medverka. Ann-Marie Körling uttryckte vikten av att det är pedagogens ansvar att anpassa uppgifterna så att barnet och eleven kan vara med och att undervisningens innehåll både ska bekräfta och utmana på ett rikt och nyanserat sätt. Hon diskuterade vikten av att möta barn och elever med respekt och värdighet samt att ge dem möjligheter att vara aktörer i undervisningen genom att till exempel kommunicera och tänka tillsammans.

Tre viktiga nycklar som vi pedagoger tar med oss från föreläsningen, i det fortsatta arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer, är att vi ska vara:

·         Nyfikna

·         Närvarande

·         Intresserade

 

 Anne-Marie KörlingAnne-Marie Körling

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213