Resultat, lokaler och rekrytering i för- och grundskolans fokus under 2016

3 februari 2016

För- och grundskolans satsningar på nyanlända elever och karriärtjänster under 2015 fortsätter. Därtill kommer nya prioriterade områden – resultat, långsiktig plan för lokaler och en ny rekryteringsstrategi som sätts i verket är i fokus under 2016.

Under 2015 har stora satsningar gjorts på IKT, informations- och kommunikationsteknik, i årskurs 1, 4 och 7. Det har införts fler karriärtjänster inom skolan i form av förstelärare, totalt 16 stycken under 2015. En plan för mottagandet av nyanlända elever har också tagits fram, och det har rekryterats lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare i modersmål. I nuläget finns 13 studiehandledare och modersmålsundervisning sker på 7 olika språk fördelat på 13 grupper.

Vad satsar för- och grundskolan på under 2016? Satsningarna från 2015 fortsätter – bland annat kommer en förberedelseklass öppna på Rosa Huset och fler förstelärare kommer att tillsättas. Nämnden jobbar under 2016 också på att ta fram en långsiktig plan för förskolans och skolans lokaler.

”Enkäter visar att personal och elever trivs på våra förskolor och skolor, men vi ser att det finns brister i den fysiska arbetsmiljön och därför är lokaler ett av våra fokusområden under 2016” säger För- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg.

barn skolbarn glada
Elevenkäter visar att eleverna trivs på Moras skolor och förskolor.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en rekryteringsstrategi för att göra Moras skolor och förskolor till attraktiva arbetsgivare – det handlar om att använda kompetensen rätt, bredda rekryteringen, förlänga arbetslivet, visa på karriärmöjligheter, skapa engagemang och underlätta lönekarriärer – som sätts i verket under 2016.

”Det enskilt viktigaste målet är att höja resultaten för våra barn och elever. Och då känns kompetensutvecklingsinsatser viktigt att fortsätta med för det kommer ge resultat på sikt” säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 februari 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213