Nytt skoldaghem planeras

20 april 2012

Skoldaghemmet som idag finns i Nusnäs är för litet för de stigande behoven och därför tittar skolledningen på andra lokaler som kan vara lämpliga. Det var en av punkterna vid för- och grundskolenämndens sammanträde den 18 april.

För innevarande budgetår har nämnden tilldelats 750 tkr för att förverkliga idén om ett nytt skoldaghem. Samma belopp har socialnämnden fått, vilket visar att det rör sig om ett samarbetsprojekt. I ett skoldaghem befinner sig elever med stödbehov under den tid som undervisning inte bedrivs. Problemen kan vara kopplade till situationen i skolan och/eller sociala förhållanden som gör det svårt att vara hemma för eleven.

Anna Hed
Anna Hed

- När den vanliga skolgången inte fungerar finns skoldaghemmet som en resurs, förklarar ordföranden Anna Hed. Där kan också viss undervisning bedrivas vid behov och övernattning kan också ske. Eftersom kostnaderna för vistelse i HVB-hem kan vara upp till 2.5 mkr per år är skoldaghem klart billigare och har dessutom hög kvalitet. Vi räknar med att kunna öppna till hösten och erbjuda 3-5 platser för elever både från grundskolan och gymnasiet.

 

 

Elevers rätt till särskilt stöd

I en revisionsrapport har brister påvisats inom detta område och därför har förvaltningen tagit fram förslag på ett åtgärdsprogram omfattande de sex problemområden som granskningen identifierat.

En viktig åtgärd i det sammanhanget är ökad samverkan mellan elevhälsan och övriga aktörer; socialförvaltning, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri och habiliteringen. Det sker i utvecklingsprojektet PSYNK, initierat av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

- En styrgrupp bildades den 17 februari och vi kommer att söka pengar från landstinget för att kunna anställa en projektledare, säger skolchef Christer Winbo. Med hjälp av PSYNK kan vi synkronisera nödvändiga insatser för barn som behöver hjälp, så att inga ärenden faller mellan de olika aktörernas stolar.

Projektet är treårigt och löper under perioden 2012-2014. Det bygger på det tidigare Modellområdesprojektet som avslutades 2009 och där betydelsefulla erfarenheter kunde dras ifråga om vikten av just synkronisering mellan olika aktörer med koppling till elevers psykiska hälsa.

Verksamhetsuppföljning januari-mars

- Det är egentligen lite tidigt att redan efter tre månader ge en prognos över det ekonomiska utfallet på helårsbasis, menar Christer Winbo. Men vi tror att vi ska kunna hålla vår budget, under förutsättning att vi lyckas genomföra effektiviseringskraven ifråga om centrala stödmedel och att vi verkligen få de 1.2 mkr som utlovats för att täcka kostnadsökningarna för kostverksamheten. Ökningarna uppstod genom det nya kostavtalet med landstinget, som innebär att maten till vissa äldreboenden numera lagas i det ombyggda lasarettsköket istället för de kommunala köken. Följden har blivit att vi fått högre kostnader som kvarvarande kund och för det ska vi kompenseras.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 april 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213