När barn mår bra, mår samhället bra

14 maj 2012
Psynk-1

Mora kommun och Landstinget Dalarna genomförde i samarbete med SKL ett inspirations- och dialogseminarium den 3 maj.

Målgrupp

Politiker och tjänstemän från Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samt representanter för vårdcentraler, barn-och ungdomspsykiatri och barn-och ungdomshabilitering.

Syfte

Inspirera och ge kunskap till politiker och tjänstemän i Mora, Älvdalen och Orsa kommuner om betydelsen av att förbättra hjälpen till barn och unga som mår dåligt.

Bakgrund

Psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn och unga i Sverige idag mår psykiskt dåligt. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid. Vi vet att familjer ibland får vänta för länge eller kommer in fel väg. Då tar det längre tid, och barn och ungdomar får inte hjälp med det som de behöver. Det leder till mer ohälsa.

Alla barn behöver bra föräldrar, bra skola och fritidsvillkor. 20-30 % behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst, 2-3% behöver omfattande insatser.

Psynk-2

Projektet

I Mora samarbetar vi - förskola/skola, socialtjänst, vårdcentral, barn-och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomshabilitering - i ett projekt som syftar till att förbättra hjälpen till barn och unga som mår dåligt. Orsa och Älvdalen är samverkanskommuner och i förlängningen vill vi få med dem också. Ansvaret för barnen och ungdomarna är gemensamt.

För att kunna synkronisera alla insatser som görs för barns och ungas psykiska hälsa måste det finnas en gemensam helhetsbild därför ska vi börja med att kartlägga alla verksamheter. Utifrån kartläggning görs sedan en handlingsplan som blir grunden för det praktiska förändringsarbetet. Det gäller att ta till vara resurser och bra samverkansformer som finns och utveckla dem. Vi behöver också utveckla modeller där det behövs och utveckla ett hållbart arbetssätt.

Varför?

En bra process leder till: tidigare upptäckt och bättre åtgärder, mer effektiva insatser, insatser på rätt nivå, behovsanpassat med bra timing, samordnat, effektiva metoder, osv.

För barnens egen skull – för svensk ekonomi – behovet av arbetskraft – ingångna avtal och konventioner. Barn är aldrig en kostnad utan ALLTID en social investering.

Läs mer om projektet här

 

Inga-Lena Spansk


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 maj 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213