För- och grundskolenämndens ekonomi har försämrats

22 oktober 2012

(Från för- och grundskolenämndens sammanträde 2012-10-17)

Den förra prognosen om ett nollresultat har förbytts till ett förväntat minus på 5.6 mkr. En viss kompensation har dock utlovats från centralt håll, vilket kan komma att snygga till siffran.

Av de 5.6 miljonerna sägs 3.9 mkr i allt väsentligt ligga utanför förvaltningens kontroll, medan resterande 1.7 mkr hör dit.

Det är kostverksamheten och som svarar för -2.1 mkr av -3.9 mkr. Dels har livsmedelskostnaderna ökat en del, men det som dragit ner resultatet ordentligt är resultatkravet som ligger på kostenheten sedan den även servade socialförvaltningens äldreboenden med mat. Det kravet ska numera tillgodoses enbart av barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom hänger administrationskostnaderna kvar sedan den tiden då två förvaltningar delade på dem. Men kompensation för denna fördyring på 2.1 mkr under 2012 kommer att ges, och för 2013 har ramen anpassats med hänsyn till kostnaderna.

För ökade lärarlöner hade 2.5 % avsatts i budgeten, men eftersom utfallet blev 4.2 % innebär detta en negativ resultatpåverkan på -1.8 mkr.

På förvaltningens egen verksamhet faller som nämnts 1.7 mkr av det prognostiserade underskottet. Förklaringen står att finna i ökade kostnader på drygt 1.5 mkr för barn med särskilda behov, samt ett bidrag på 500 tkr till den nyöppnade fristående förskolan på Sollerön. Vissa poster med överskott inom den centrala förvaltningen bidrar emellertid till att beloppet justeras en aning neråt. Det ska också sägas att bidraget till förskolan på Sollerön hade varit omvandlat till en vanlig kostnadspost om nämnden startat en kommunal förskola.

För att minska det beräknade underskottet har skolchefen gått ut med restriktioner ifråga om anställningar och inköp under resten av året. Övertid, fyllnadstid, vikariat och visstidsanställningar ska begränsas så långt det är möjligt, konsulter och inhyrd personal stoppas helt.

Utbildning och fortbildning kommer att bedömas restriktivt, det som redan är bokat får dock genomföras. För inköp av material, resor och främmande tjänster gäller samma regler. 

Anmälan ska göras till SKL:s utvecklingsarbete PRIO

PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation och grundar sig på vetenskaplig forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Det har framgångsrikt prövats i ett par Stockholmsskolor och nu har inbjudan gått ut till ett 75-tal grundskolorskolor av vilka 6-10 kommer att få delta.

- Det skulle vara väldigt positivt att få vara med så därför ska vi söka, säger skolchefen Christer Winbo.

Projektet inleds i januari med utbildning av skolornas förändringsledare men det är först 2014 som det går igång på allvar. Det övergripande målet är att "varaktigt höja utbildningsresultaten i den svenska skolan", en ambition så god som någon med tanke på den negativa utveckling som pågått en längre tid. Nya arbetssätt kommer att införas; i pilotskolorna har det visat sig att coachning, bättre planering och effektivare möten varit framgångsrika åtgärder.

Niondeklassarna blir kvar i sina skolor

Åtminstone läsåret 2013-2014 och tanken på en överflyttning till S:t Mikaelsskolans lokaler har därför lagts på is så länge.

Det är trångbott i de två högstadieskolorna och av det skälet började man fundera på att flytta niondeklassarna till tomma lokaler i gymnasieskolan. En möjlig åtgärd, om än inte helt problemfri. För att studera frågan har en utredning gjorts och den visade att man med vissa förändringar trots allt kan klara verksamheten i nuvarande lokaler.

Skolinspektionen gör tillsyn 2013

Då kommer hela utbildningssystemet att genomlysas ur alla tänkbara aspekter. Till exempel: Kvaliteten i utbildningen och hur den utvecklas, att korrekta och rättvisa bedömningar av elevernas prestationer görs, att elevers behov av stödåtgärder tillgodoses och att en stimulerande skolmiljö finns där kränkande särbehandling förhindras.

Innan tillsynen kommer en webbenkät att göras där frågor ställs till elever, föräldrar, och pedagogisk personal i de olika skolorna.

- Det är bra att en tillsyn görs så att vi får reda på hur vi ligger till, säger skolchefen Christer Winbo.

 

Sven-Erik Nilsson

 

   

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 oktober 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213