Den Globala Resan till Kina

5 november 2012
Byggnad

För att återgälda det kinesiska skolbesöket i Mora hösten 2011 reste en delegation från Mora till Kina i början av oktober. Här är deras rapport från det stora landet i öster.

Projektet Den Globala Resan drivs av Internationella programkontoret, en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt utbyte och samarbete. Den Globala Resan (DGS) är en organisation som i sin tur sorterar under det Internationella Programkontoret DGS erbjuder fortbildningar inom hållbar utveckling och interkulturell förståelse och på menyn finns också projektet Den Globala resan.

Det går att läsa mer på nedanstående länkar.
http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Den-Globala-Skolan/Den-globala-resan/
http://www.programkontoret.se/

I 2011 års läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan slås fast att skolan har ett ansvar för att stärka elevers och lärares förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Ett etiskt och internationellt perspektiv och ett miljöperspektiv ska prägla skolutbildningen.

Att arbeta med internationalisering i skolan ökar kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer. Det kan också handla om att fördjupa elevernas kunskaper i olika ämnen och frågor genom ett internationellt perspektiv.

Mora kom i kontakt med DGS på en PO-dag för lärarstudenter vid Högskolan Dalarna. PO betyder partnerområde. Vid träffen söktes värdfolk till en kinesisk grupp. Det var intressant och då inleddes samarbetet med Internationella programkontoret.

Barn

I början av oktober 2011 besökte en kinesisk skoldelegation Mora inom ramen för DGS och det var det projektet som förde kineserna från Yunnan till Sverige för att titta närmare på svensk skolundervisning. I Mora ägnades sig gruppen främst åt S:t Mikaelsskolans yrkesprogram och imponerades av kopplingen mellan teori och praktik. Hållbarhetsarbetet i skolorna intresserade också, både inom gymnasiet och grundskolans låg- och mellanstadium. Kulturen fanns också med på programmet och både Zornmuseet och Zorngården besöktes.

Redan vid kinesernas besök stod det klart att en svensk resa till Yunnan skulle anordnas 2012. Från skolledningens håll i Mora var man fast besluten att ansöka om att få delta och i december kom det glada beskedet att ansökan bifallits.

Innan resan arbetade alla deltagare med förberedelser. Vid två tillfällen, i maj respektive augusti träffades alla medverkande och gick igenom litteratur och indelades i fältstudiegrupper. Ett av uppdragen för varje kommun var att sammanställa ett Framtidsdokument. Alla fältstudiegrupper skulle dessutom förbereda vad de skulle undersöka och studera.

Framtidsdokument

Bakgrund: Mora kommun har tillsammans med Högskolan Dalarna, Orsa och Härjedalen, varit värdar för en grupp från Yunnan 2011 och har sedan fått ett uppdrag att delta i Globala skolans resa till Kina 2012.  Vi bildade en arbetsgrupp med rektorer, politiker, lärare och biträdande skolchef.

Syfte: Mora kommun har fått en möjlighet att delta i ett internationellt utbyte för att skapa nya vyer, nya infallsvinklar och global skolutveckling.  Det ska spridas ut i alla verksamheter genom att aktuella frågor från enheterna tas med och redovisas tillbaka till våra skolor.

Hållbar utveckling är ett genomgående tema för utbytet. Vi ser fram emot positiva möten mellan människor som kan leda till ökad förståelse för vikten av arbetet för hållbar utveckling.

Vi vill titta på så många områden kring skolutveckling som möjligt: inkludering, elevdemokrati, lärarutbildning, lärande för hållbar utveckling, lärares lektionsplanering, styrdokument, skolorganisation, föräldramedverkan, IT i skolan.

Vi vill titta på vilka likheter och skillnader som finns och vad vi kan lära av varandra.

Följande underlag i våra styrdokument är självklart det som leder arbetet och som vi kommer att använda vid vårt fortsatta arbete med hållbar utveckling.

Nationella styrdokument (Lpfö98, Lgr11, Gy2011) för lärande för hållbar utveckling:

  • Integrering i skolans alla ämnen
  • Vara ämnesövergripande
  • Ha ett lokalt och globalt perspektiv
  • Använda en mångfald av pedagogiska metoder
  • Göra elever delaktiga och kritiskt tänkande
  • Utgå från demokratiska värderingar
  • Starta i skolans tidiga år och ha en progression till senare år

Kommunplan:

Mora skall vara ett hållbart samhälle.
Mora skall vara ett tryggt samhälle för alla.
Leva och växa i Mora – grundskolan ska vara en av de bästa i landet.

Nämndmål:

Demokratiarbetet och elevinflytandet skall utvecklas
Mora kommuns skolor skall vara energi- och miljömedvetna
Skolan skall bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Förberedelsearbete:

Samla in frågor från elever, lärare, skolledning och politiker om vad de vill veta om Kina idag kring ”Lärande och hållbar utveckling”.

Under resan:

Eftersom gruppen har så olika kompetensområden kommer vi att kunna samla mycket erfarenheter att ta med oss hem och sprida vidare. Vi kommer att delta i olika fältstudiegrupper. Vi kommer att försöka se så många områden som möjligt: inkludering, elevdemokrati, lärarutbildning, lärande för hållbar utveckling, lärares möjlighet till frihet vid lektionsplanering, styrdokument, skolornas organisation, föräldramedverkan, och användandet av IT i skolan. Vi ser fram emot positiva möten mellan människor som kan leda till ökad förståelse för vikten med arbetet för hållbar utveckling.

Vi kommer att använda oss av några gemensamma frågor samt frågor som ställs till elever både hos oss i Mora samt i Kina.

Vi vill försöka skapa en utbyteskontakt mellan elevgrupper och mellan lärare samt om möjligt även skapa kontakter på förvaltningsnivå.

Uppföljningsarbete:

Reflektion över det vi upplevt i gruppen under besöket kommer att vara viktigt. Att planera hur erfarenheterna ska vidareföras och i vilken form, vilka kanaler. Att se till att följa upp de olika kompetensernas frågor och svar och framföra dessa i olika forum. På politikernivå, på förvaltningsnivå, på skolnivå, i arbetet med kolleger och framför allt med eleverna. Följa upp de kontakter vi skapat för elever, lärare och förvaltning. Högstadieskolorna lyfter fram Asienarbete mer i sina lokala pedagogiska planeringar.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Fältstudier

Under resan genomfördes flera fältstudier. För att dessa skulle kunna genomföras samarbetade den svenska delegationen med en kinesisk. I bilden nedan presenteras samtliga deltagare. 

Ett av de huvudgripande uppdragen var att studera hållbar utveckling. Det var fascinerande att se att den kinesiska solen som beskriver hållbar utveckling ser ut som vår svenska.

Solen Visa större bild
ESD-solen
 

Under vistelsen i Kina besökte vi många olika platser och skolor. Det största intrycket var fältstudien som genomfördes i de olika byarna i Yuanyang. Vi bodde i byar hos olika minoritetsfolk och deras byar var omgärdade av tusenåriga risfält.

Naturbild Visa större bild

En annan stark reflektion gruppen gjorde var de stora skillnaderna inom landet. I Kina är det stora kontraster mellan livet i den moderna staden och landsbygden.

Datarum

Utbildning och skola har hög status och är viktiga i Kina. Studiemotivationen var oftast mycket hög.

Work hard – study hard

Mao Visa större bild

En uppföljningsträff för den svenska delegationen är planerad och kommer att genomföras i början av december. Efter den kommer gruppen att arbeta vidare.

 

Kinaresenärer 2012: Anna Hed, Magnus Strömberg, Eva Böhlmark, Åsa Wahlgren och Inga-Lena Spansk.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 november 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213